7 تفاوت اساسی که کارمندان و کارفرمایان را از هم متمایز می‌کنند

کارمندان و کارآفرینان، هر کدام رفتار و اخلاق‌های مختلفی دارند.
خیلی از شماها، در نقشی که دارید اشتباه می‌کنید. در این مقاله، متوجه می‌شوید شما بیشتر به کارآفرین شبیه هستید یا کارمند؟