چطور بدون سرمایه، کسب و کار راه اندازی کنیم؟

خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر پولی توی جیب نباشد، نمی‌توان کسب و کار راه اندازی کرد.
در صورتی که فقط ایده‌ها و اهدافشان را با این طرز فکر نابود می‌کنند!
در این مقاله، کاملاً متوجّه می‌شوید که باید چطور بدون سرمایه، کسب و کار راه اندازی کنید.