مدیریت

تفاوت رهبری و مدیریت در کسب و کار چیست؟

مدیر در کسب و کار، نقش متفاوتی از رهبر دارد. کارهایی که رهبر انجام می‌دهد، خیلی با مدیر فرق می‌کند.
اگر این تفاوت‌ها را ندانید، حسابی به مشکل می‌خورید.
در این مقاله، به‌طور کامل، دربارۀ تفاوت‌هایشان صحبت میکنم.